Κριτικός σχολιασμός της πρόσφατης νομολογίας.

Δημήτριος Κυζηρακός, Προπτυχιακός φοιτητής, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου