Ευριπίδης Χατζηνέστορος, Δικηγόρος Κύπρου, Διευθυντής Κυπριακού Κέ-ντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Υποψήφιος Δρ. Νομικής Ευρωπα-ϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου